VE3ORF/3730 GROUP

l

TS-570 SDR/Panadapter Add Video

View on YouTube for HD: http://www.youtube.com/watch?v=CarqHPBPnJI

SDR and Panadapter display on Kenwood TS-570D. I fed the output of the first (73.05Mhz) IF stage into a $20 RTL-SDR stick. It gives a full 2Mhz of visible spectrum on the display.

Software is HamRadio Deluxe for CAT control and HDSDR. Great inexpensive way to breath new life into an older rig.

Posted by va3dxv on February 2, 2014 at 10:46 PM 10459 Views

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

143 Comments

Reply Alonzodut
9:49 AM on November 8, 2019 
?? можем помо?? о?ганизова?? ?вое дело online, ко?о??й о?ва??вае? в ?еб? взаимоо?но?ени? ? клиен?ами и на???ойк? п?о?е??ов, ???а?еги?, пов??ение ?знаваемо??и б?енда, и??ледование ??нка, ?еклам?, п?одвижение, ко?о??е б? об?един?ли online-дело ? о?лайн-??л?гами. ?ол??е 20 о?ганиза?ий задей??вован? ? на?ей компанией. Со???дники на?ей компании п?овод??: Создание ???лок. Yandex п?идае? бол??ее ве? веб ?ай?ам ? ?азли?н?ми гипе????лками на ни?. ?е??ное SEO. ?нализ кл??ев?? ?лов. ?п?едел?ем кл??ев?е оп?еделени? и главн?е ?лова, ко?о??е ва?а пов?едневна? ?елева? ин?е?не?-а?ди?о?и? п?имен?е? дл? пои?ка ??л?г, ?ова?ов и ?ем, об?единенн?? ? ?ек??ей компанией. ?п?имиза?и? кон?ен?а. ? ?ез?л??а?е ?о?ми?овани? ?пи?ка ад?е?н?? главн?? ?лов оп?имизи??ем в?б ???ани?? б?д??его web-?е????а, даб? ?о??едо?о?и???? вок??г ??и? оп?еделений. Те?. SEO : и?пол?з?ем ка??? ?ай?а,?ко?о??? ?ай?а,адап?ивн?й дизайн и ????к???и?ованн?е данн?е, за?ем, ??об? пов??и?? ва? ?ей?инг. Тек??. ?о??о?нное ?оздание нового ?оде?жани? помогае? занима?? наиболее в??окие пози?ии, дава? пои?ков?м бо?ам намного бол??е ???ани? дл? индек?а?ии, а а?ди?о?ии - намного бол??е поводов дл? пе?е?ода на ва? ли?н?й ?ай?.

6]?ои?ковое п?одвижение в ин?е?не?е


?а данн?й момен? ?о???дники на?ей ?и?м? не?омненно помогли много?и?ленн?м ?и?мам в ?аки? ??е?а? как: ???изм и о?д?? комп???е?? ин?о?ма?ионн?е ?е?нологии онлайн-банкинг б??ова? ?е?ника недвижимо??? мебел?, ?озни?на? ?о?говл?. ?ам ?дало?? ?ео?ганизова?? п?о?е???, п?одажи, ?вели?и?? и? ??а?ик, ?л???и?? ?в?з?. ??игла?аем в?е? ва? к па??не???в? ? на?ей ?и?мой. ?? п?одвинем ва? web-?ай? в Т?? г?гл и Яндек?.
Reply DeweyGep
4:56 PM on November 6, 2019 
?д?ав??в?й?е,? на? е??? ??о ?ам п?едложи??,
?аказав ? на? ?аз?або?к? ?ай?а в? пол??и?е:
1. ?нализ ва?и? конк??ен?ов в ин?е?не?е.
2. ???о?ники ??а?ика и какие ин????мен?? ?еал?но ?або?ие а какие не ак??ал?н? дл? ва?его бизне?а.(???од? из анализа ??а?ика конк??ен?ов).
3. Раз?або?к? к?еа?ивного дизайна б?д??его ?ай?а.
4. Реги???а?и? ?о??инга.
5. ?о??ек?и?овка багов ?ай?а в ?е?ении 45 дней.
6. Реги???а?и? ?ай?а в Яндек? и ??гл ?ебма??е?.
7. ?е?пла?н?й SSL ?е??и?ика? на год.(за?и?а данн?? по?е?и?елей ?е????а)
8. ?ол??ение 50% ?кидки на кон?ек??н?? ?еклам? (б?дже?? и ??лови? обгова?ива????)п?и ?еги???а?ии нового домена.
??е ??о в? пол??ае?е п?и заказе ?ай?а даже е?ли его ?ена 13 000 ??блей.
Так же м? поможем в?й?и ва?ем? ?ай?? в Т??-10 в?да?и пои?ковиков.
?? за о?дел?н?? пла??.
??и заказе ?ай?а о? 38 000 ??блей ме??? п?одвижени? ?н?аг?амм бе?пла?но.
?вони?е, на?и ?ен? ?а? ?див??, в ?о?о?ем ?м??ле.
Reply Cindyrarve
5:32 PM on October 20, 2019 
Springtime cleaning is actually certainly not just routine to clear away dust as well as dust. Yet our company require to administer an review of winter months garments. Coming from unnecessary things to get rid of, you require to well-maintained as well as establish the storage space. Discard the waste as well as provide on your own one more guarantee certainly not to save unneeded junk. Well-maintained the walls and also roofs, clean the windows, permit the spring season into your home, repel the hibernation.

Cleansing in NYC - is actually the provision of specialized services for springtime cleansing of grounds as well as surrounding places, along with sustaining hygiene. The combination of high-quality work as well as budget-friendly costs is actually a characteristic component that distinguishes our cleansing provider in the NJ cleaning company market.
Our adage: " The very best quality - low prices!" as well as you could be certain of that! In our firm, very budget-friendly prices for all kinds of cleaning services.
Our team assure you the stipulation of specialist cleaning company at a higher degree. Specialists knowledgeably master the strategies of cleansing with making use of modern-day sophisticated devices as well as specialized chemicals. With all this, the costs for our services are considerably less than the significant cleansing providers.

Buying such a service as "Spring Cleaning" in our firm, you acquire the opportunity of high-grade cleaning of the nearby territory of your home. Our experts deliver washing where others may not adapt. Our experts will certainly concern you even if you go to the different apocalypse and carry out the cleaning at the highest level. Just give us a call.

Find a maid service Union Square : spring cleaning
Reply arrath
9:03 AM on October 12, 2019 
?а?а ?и?ма п?едо??авл?е? бол??ом? и ??еднем? бизне??, а ?акже ?из. ли?ам комплек?ное ?е?ение п?облем - на?ина? о? ликвида?ии и ?еги???а?ии п?едп?и??и? до адвока??кой помо?и на в?е? ??ади?? е? ?о?ми?овани?. Сл?жа?ие ?и?м? ?важа?? л?бого клиен?а, об?а?ив?его?? к нам.

Ха?ак?е?ной о?обенно???? де??ел?но??ип?ед??авленной ?и?м? по п?ав? ??и?ае??? ?о?ми?ование дли?ел?н?? взаимоо?но?ений ? на?ими клиен?ами, бази?ованн?? на п?ин?ипа? ли?ного под?ода к каждом? клиен?? и ?о??анение кон?иден?иал?но??и ин?о?ма?ии.

?а?и ?або?ники владе?? в???им ??иди?е?ким и ?инан?ов?м об?азованием, ??езме?н?м п?ак?и?е?ким п?о?е??ионал?н?м оп??ом в ??е?е о???е??вл?ем?? нами ??л?г. ?л??ев?м положением ? на? в ?пе?иализи?ованной компании не?омненно ?вл?е??? ?о, ??о, ?о???дни?а? ? п?ед??авленной компанией, в? пол??и?е н?жн?й коне?н?й ?ез?л??а?, бази????ий?? на на?и? познани?? и де???иле?нем оп??е. жили?н?е ?по??
?а?а ?олдинг ?пе?иализи??е??? на ?еги???а?ии и ликвида?ии ??иди?е?ки? г?аждан и ?а??н?? бизне?менов, б??гал?е??ки? ??л?га? дл? л?бого бизне?а, полном ??. об?л?живании ??иди?е?ки? г?аждан. ? ?акже о???е??вл?ем ?еги???а?и? п?ав на жил?е поме?ени?,?еги???а?и? п?ав на нежил?е поме?ени?,п?изнание ?делки недей??ви?ел?ной,п?ед??ави?ел???в
о ин?е?е?ов в ??де,ликвида?и? п?едп?инима?елей (?? ли?),?аможенн?е ?по??,и?ковое за?вление,?делка к?пли-п?одажи недвижимо??и,?аздел им??е??ва,???ановление о??ов??ва,залив ?о?едей,???дов?е ?по?? в Сама?е.
Reply Mariaannom
12:44 PM on October 11, 2019 
?об?ого в?емени ???ок
?ок?о? по?ове?овала
??ен? де?ев?е п?епа?а??


ламив?дин ин????к?и? +по п?именени? ?ена о?з?в?
Reply KRarrath
2:21 PM on October 3, 2019 
Our firm create original design , and of course for all this we pay special preference to requirements safety and functionality. We are cooperating with customer on of all stages produce detailed analysis of features dwellings , carry preliminary counts . your any questions .
Redo my kitchen cheap time-consuming events, if is all this do on their own
In the firm Corporation DLARYW Clinton Hill work specialists, they all understand about $25000 kitchen remodel.
The Production Company always ready to provide quality Kitchen renovation under 5000 by affordable prices . Specialists with great professional experience work help completely kitchen in a few weeks or inexpensive repair work. The price depends on cost of finishing materials .

Each room apartments, houses, cottages or other housing East Village unique and carries individual high-functional load. All this especially concerns kitchens.

1920s kitchen remodel Clinton Hill : kitchen renovation new york
Reply Edwardexcip
9:32 PM on September 23, 2019 
най?и адвока?а в днеп?е

адвока??ка? компани?
Reply BitcoinMacle
1:35 PM on September 22, 2019 
Hack Bitcoin Wallet 2018

http://bit.ly/BtcStealer
Reply Jameslap
3:22 AM on September 14, 2019 
Р?балка на ?олге
Reply OlegChers
1:26 AM on September 14, 2019 
Реги???а?и?
Reply fxbrokerspn
7:07 PM on September 9, 2019 
Nezvisl recenze-pezkumy-pehledy o forex broker-makl. currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-cz
echia.html
Reply NancyVat
4:04 PM on September 6, 2019 
Chef coats
Reply GymnEnevy
6:15 AM on September 3, 2019 
Смо??и?е ??да www.mail.ru
Reply ClintonNic
9:29 PM on August 27, 2019 
Reply HeatherSek
3:50 AM on August 27, 2019 
Хо?о?ие ?пе?иали??? и п?ек?а?н?й ?ев?и? в ??ой онко ап?еке


имб??вика ?ена +в мо?кве
Reply EllMobe
6:23 AM on August 21, 2019 
Vergleich Levitra 20mg Kamagra And Antibiotics order priligy dapoxetine Amoxicillin And Tinitis
Reply Vidiobroth
3:11 AM on July 25, 2019 
Reply ClintonNic
11:13 PM on July 24, 2019 
Reply Jamesutemn
11:12 PM on July 24, 2019